Zpeněžení věci zajišťující pohledávku odděleného věřitele prodejem mimo dražbu

Nejvyšší soud již v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 939/2008 formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož souhlas se zpeněžením věci zajišťující pohledávku odděleného věřitele prodejem mimo dražbu vydaný konkursním soudem neopravňoval správce konkursní podstaty úpadce ke zpeněžení takové věci prodejem mimo dražbu vzhledem k ustanovení § 27 odst. 5 ZKV. Jakkoli na tomto závěru nemá Nejvyšší soud důvod cokoli měnit, v poměrech projednávané věci je nezbytné přihlédnout i k tomu, že žalobkyni svědčí zákonné předkupní právo spoluvlastníka k podílu na sporných nemovitostech.

Jestliže byl správce konkursní podstaty při zpeněžení podílu na sporných nemovitostech zajišťujících pohledávku odděleného věřitele ve veřejné dražbě (§ 27 odst. 5 ZKV) vázán zákonným předkupním právem spoluvlastníka nemovitostí, mohl tímto způsobem podíl zpeněžit pouze za splnění podmínek určených ustanovením § 17 odst. 5 zákona o veřejných dražbách, tj. v případě, koná-li se dražba na návrh správce konkursní podstaty, i bez souhlasu osoby, které svědčí zákonné předkupní právo, vyzval-li správce konkursní podstaty oprávněnou osobou k využití předkupního práva a toto právo nebylo včas využito.

Nedala-li v projednávané věci osoba, jíž svědčí zákonné předkupní právo spoluvlastníka, souhlas k dražbě podílu na sporných nemovitostech a správce konkursní podstaty společnosti ji nevyzval k využití předkupního práva, nelze hovořit o tom, že předkupní právo taková osoba včas nevyužila a tudíž nelze uvažovat ani o možnosti prodeje spoluvlastnického podílu na sporných nemovitostech veřejnou dražbou. Za stavu, kdy následně spoluvlastník projevil zájem o koupi podílu na sporných nemovitostech (tj. využil předkupního práva spoluvlastníka) a uzavřel se správcem konkursní podstaty kupní smlouvu ohledně označeného podílu na sporných nemovitostech, nelze způsobu, jímž správce konkursní podstaty předmětný podíl zpeněžil (přímý prodej se souhlasem věřitelského výboru a konkursního soudu) ničeho vytknout. Opačný závěr, zastávaný odvolacím soudem, by totiž ve svých důsledcích vůbec neumožňoval zpeněžit podíl na sporných nemovitostech (na straně jedné by zpeněžení formou veřejné dražby nepřicházelo v úvahu z důvodu nesplnění podmínek vyžadovaných ustanovením § 17 odst. 5 zákona o veřejných dražbách a na straně druhé by musel být podíl na sporných nemovitostech zpeněžen ve veřejné dražbě ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 ZKV).

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 694/2012, ze dne 17. 7. 2013

(posuzováno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v rozhodném znění)

Více informací na webu profipravo.cz.

Categories: Zajimavosti

Comments are closed.


Kompletní právní servis v oblasti hmotného i procesního občanského (též civilního) práva. Sepis a právní posouzení občanskoprávních smluv (smlouva kupní, darovací smlouva, směnná smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, inominátní smlouvy apod.) Vymáhání nároků vzniklých z občanskoprávních smluv. Poradenství ve věci společného jmění manželů. Právní služby ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky, předběžná opatření soudu atd.)
V této oblasti práva máme rozsáhlé zkušenosti se smluvní agendou v rámci obchodněprávních vztahů, dále poskytujeme právní služby ve všech oblastech korporátního práva. K pravidelně poskytovaným službám patří zakládání obchodních společností, konání valných hromad, zvyšování a snižování základního kapitálu, kompletní řešení rejstříkové agendy.
Většina našich klientů se dříve nebo později dostane do kontaktu s právem nemovitostí. V tomto okamžiku jsme připraveni poskytnout své služby jak v rámci rozsáhlých developerských projektů, tak při přípravě a revizi smluv týkajících se prodeje, darování, zřízení zástavního práva, věcného břemene, nájmu či podnájmu nemovitostí. Samozřejmostí je zajištění podpory v navazujícím katastrálním řízení.
Zajistíme smluvní krytí při převodu družstevních práv, uplatnění nároků vyplývajících v členství v družstvu, pronájmy bytových a nebytových prostor a další služby, jako zastupování u soudu ve všech typech sporů, týkajících se bytového práva. Převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví); výměny bytů; vyklizení bytů a nebytových prostor; řešení situací společenství vlastníků jednotek
Vypracujeme smlouvy o výstavbě, smlouvy o dílo (rodinné domy, průmyslové areály, rekonstrukce a opravy), právně ošetříme veškeré kroky při realizaci developerských projektů. navržení optimální smluvní struktury. Příprava a vyjednávání smluv (jak dle obchodního tak i občanského práva),asistence při zajišťování plnění povinností smluvních stran, poradenství při smírném řešení možných sporů
Poskytujeme mimosoudní či soudní vymáhání pohledávek i případné exekuce dluhů. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení vymáháme na dlužníkovi. Naše služby jsou nejen kvalitnější a bezpečnější než služby vymahačských firem, ale také výrazně levnější.
Pomůžeme Vám orientovat se v oblasti insolvenčního a konkursního práva, navrhneme optimální způsob řešení úpadku. Zpracujeme potřebné podklady pro podání insolvenčnímu soudu, právně Vás zastoupíme při jednání s insolvenčními správci a správci konkurzních podstat. Řešíme incidenčních sporů, připravujeme přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, žaloby na vyloučení věcí z majetkové podstaty. Zastupujeme v insolvenčních a konkurzních řízeních jak věřitele, tak dlužníky.
Poskytujeme právní pomoc v oblasti vymáhání pohledávek ve všech typech řízení. Svým klientům nabízíme kompletní služby správy pohledávek – při vymáhání dluhů za Vás vyřídíme nepříjemnou komunikaci s dlužníkem, podnikneme potřebné právní kroky od výzvy k úhradě pohledávky až po kontrolu plnění pohledávky dlužníkem. Při vymáhání pohledávek Vás zastoupíme v exekučním řízení či při realizaci Vašich nároků v aukcích a dražbách. Zkrátka uděláme vše v mezích zákona pro to, abyste získali své peníze zpět.
Jsme připraveni hájit Vaše zájmy v soudních, správních a rozhodčích řízeních. Poskytujeme poradenství a právní pomoc účastníkům soudních a správních řízení – kompletní příprava podkladů pro řízení, sepsání žaloby, odvolání, kasační stížnosti. Zastupování u soudů a mimosoudních řízení, arbitráže.
Od 1. ledna 2014 platí Nový občanský zákoník